Quai Kim Tuyến
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : Cập nhật sau
Màu : Nhiều màu